Akoranga mōkitokito | papawai 004_600

akoranga mōkitokito | papawai 004_600

id kupu eng
01 what
02 to be on
03 māmā mother
04 āta thorough
05 tēnā koa now please
06 and others
07 so now
08 māori natural
09 mā te wā until soon
10 anā ia that’s the one
11 sir
12 sun
13 hei konā rā goodbye
14 pākākā burnt orange
15 kāinga home
16 to tackle
17 time
18 kākahu garment
19 māua we
20 āe kātahi nā ka tika yes, now you’re on the right track
21 ngā the
22 whā four
23 nā te waewae i kimi those who seek will find
24 whānau family