Akoranga mōkitokito | papawai 002_600

id kupu eng
01 āe yes
02 ā yes, and
03 āe rā of course
04 shoe
05 papa-tū-ā-nuku earth mother
06 ē long vowel sound
07 ī long vowel sound
08 he aha tēnei mea what is this thing
09 day, sun
10 rākau tree
11 ō your
12 ū firm
13 nā e kare ā kāti now dear let’s leave it there
14 he aha tēnā mea what is that thing
15 mō taku hē i wareware au my mistake i forgot
16 ngā the
17 so now
18 nō hea koe where are you from
19 engari mō tēnā not a chance
20 he aha tērā mea what is that thing
21 belonging to
22 whū wow
23 whū nō aotearoa ia wow he’s from new zealand
24 ngākau heart