Our first hour of te reo

set 01_06 wishing someone you know well

s00021_02 kia pai tō rā - have a good day
s00001_01 kia pai te ra - have a good day
s00002_01 kia tino pai te pō - have an excellent night
s00003_01 kia tino pai tō rā whānau - have a great birthday
s00004_03 kia pai tō rā whakatā - have a good weekend
s00005_01 kia tino pai tō rā māmā - have a great mothers day

set 02_06 politely getting the attention of a friend or family member

s00031_01 tēnā hā ha nā ei
s00006_02 tēnā matua pāpā e pā e koro
s00017_03 tēnā ina kōkā māmā whaea e whae
s00008_01 nā e hika mara
s00009_01 tēnā ina e hoa kara
s00010_02 tēnā ina e kare makau
s00012_01 nā e ipo kairoro whaiāipo
s00018_01 nā e tama mā hine mā
s00028_01 tēnā tēnā kōkara ūkaipō
s00027_01 tēnā e moko mā tai mā
s00109_01 hā e tā mā tāne
s00030_01 ei tamariki tāura mā

set 03_06 respectfully saying hello

s00402_01 e whae tēnā koe
s00406_01 e pā tēnā koe
s00403_01 mātua tēnā kōrua
s00014_02 tēnā koe tēna kōrua tēnā koutou
s00404_01 rangatahi tēnā koutou
s00405_01 ākonga mā tēnā koutou

set 04_06 giving and responding to a compliment

s00022_02 he pai tō kete - i like your bag
s00024_02 ngā mihi mo tēnā
s00023_03 he pai tō pōtae - i like your hat
s00302_01 nā tēnā rawa atu koe
s00023_01 he pai tō whakaaro - i like your idea
s00026_01 ngā mihi mō ōu kupu manaaki

set 05_06 expressing gratitude

s00204_01 ei tēnā rawa atu kōrua
s00202_01 kia ora mo tēnā
s00017_02 ei tēnā rawa atu kōrua
s00206_01 tēnā tēnā rawa atu koe mō tō wā
s00205_01 nā tēnā rawa atu koutou
s00206_01 tēnā tēnā tēnā rawa atu koe mo te hui

set 05_06